Dette site bruger cookies

Generalforsamling i Dyspraksiforeningen 2009

Afholdt i ”Krudtuglen” Artillerivej 71 A, 2300 København S den 20. oktober 2009 kl.18.00

 

 

 

 

Deltagere:    I alt 13 medlemmer heraf 4 fra bestyrelsen

 

 

Dagsorden: 

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning 2009

3.      Regnskab 2009 samt budget 2010

4.      Eventuelle forslag

5.      Fastsættelse af kontingent

6.      Fremadrettede opgaver for foreningen

7.      Valg af bestyrelse

8.      Valg af revisor

9.      Evt.

 

Referent: Jens

 

 

Ad 1              Valg af dirigent

                      Jens blev valgt som dirigent

 

Ad 2              Bestyrelsens beretning 2009

                      Bestyrelsen aflagde beretning om årets aktiviteter og status på disse.

 

Foreningens medlemstal stiger forsat og er nu på 115 medlemmer og 36 støttemedlemmer. Det er fremgang fra sidste år på 40 medlemmer.

 

Foreningen har i år atter fået støtte fra en familiefond på 10000 kr.

 

Derudover har Allerødderne en gangforening under Dansk Atletik Forbund afholdt en dyspraksivandring den 15.august 2009 til støtte for dyspraksiforeningen og doneret overskuddet til foreningen, i alt 1525 kr.

 

Mange tak for støtten. Den er der hårdt brug for.

 

Alle de mange aktiviteter og arrangementer som dyspraksiforeningen har afholdt i årets løb blev omtalt. Nærmere detaljer kan ses af beretningen, der er lagt på hjemmesiden.   

                     

 

Ad 3              Regnskab 2008 samt budget 2009

Resultatet for perioden 01-09-2008 til 31-08-2009 viser et overskud på 17.123 kr. mod forventet underskud på 4.500 primært pga. lavere omkostninger end forventet overvejende til IT og stigende indtægter pga. stigende medlemstal og donationer. Foreningen har likvider for ca. 52.000 pt.

 

Regnskabet er revideret og påtegnet af foreningens revisor uden anmærkninger.

 

Der budgetteres med et underskud på ca. 5.000 for næste år.

 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

 

Ad 4              Eventuelle forslag

                      Ingen indkomne forslag til ændring i vedtægter.

 

Ad 5              Fastsættelse af kontingent

Kontingent foreslås uændret for 2010 dvs. 250 kr. for medlemmer og 100 kr. for støttemedlemmer. Dette blev tiltrådt.

 

Ad 6              Fremadrettede opgaver for foreningen

Der var en længere debat om foreningens virke i det kommende år med ideer til hvad man skal tage fat i.

 

Disse er listet her i uprioriteret rækkefølge;

 

1.      Fagpersoner til at skrive indlæg på hjemmesiden om hvad der er rør sig i og resultater af af de seneste undersøgelser og ny viden.

2.      Flere forældreaftener

3.      Arbejde med at skaffe midler til større indsats fra fonde og offentlige støtteordninger mm.

4.      Værktøjer til arbejde med dyspraksi for andre faggrupper end talepædagoger, som f.eks. lærer.

5.      Gruppe der kan indgå i forhandlinger og være med til at bane vej for større projekter.

6.      Udvikle hjemmeside og IT, f.eks. et fagfolkenes hjørne eller social brevkasse.

7.      Sociale netværk, netværksgrupper til at dele erfaringer og hjælpe hinanden med ”at bryde mure ned”. Netværksgrupper kan også stå for forskellige arrangementer.

8.      Flere arrangementer med professionelle.

9.      Temadag eller konference om dyspraksi. Konference kan med fordel indgå i en ansøgning om midler for at sælge ideen bedre.

10.  Også arrangementer, der retter sig mod dyspraksi i forhold til fin og grov motorik (og ikke kun oral/verbal dyspraksi)

11.  Øvelse/idrætsdag med børn og fagfolk, uformelt med  grupper af børn der har meget tilfælles.

12.  Foreslå områder inden for dyspraksi til specialeopgaver og engagere studerende til at lave opgaver, der omhandler relevante emner i forhold til dyspraksi.

 

Alt dette vil ikke kunne nås i 2010. Det er derfor den nye bestyrelses opgave at tage fat på listen og prioritere og sætte aktiviteter i gang .

 

Ad 7              Valg af bestyrelse

Fra den gamle bestyrelse for 2009 er Rie i løbet af året trådt ud.

 

Af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønskede at genopstille, dvs. Pernille (dog ikke som formand mere), Elisabeth, Carsten, Eva og Jens, mens Marit stiller op på ”nedsat tid” (ønsker ikke at deltage i bestyrelsesmøder, men vil gerne bistå i forbindelse med forhandlinger og dialog med fonde og forskellige institutioner)

 

Af medlemmer stiller i øvrigt Helle Felgreen og Bo Drejer op til bestyrelsen

 

Alle opstillede blev herefter valgt således, at bestyrelsen for 2010 består af Elisabeth, Pernille, (Marit) , Carsten, Eva, Helle, Bo og Jens.

 

 

Ad 8              Valg af revisor

                      Foreningens revisor Brian Kjellesen fra Århus vil gerne fortsætte.

 

                      Brian blev herefter valgt som revisor 2010.

 

 

Ad 8              Eventuelt

Intet at tilføje

 

 

 

 

Den nye bestyrelse konstituerer sig ved først kommende bestyrelsesmøde aftalt til tirsdag 3.november kl. 19 hos Carsten. 

                                           

 

 

 

Yderligere information