Dette site bruger cookies

2006 

Referat fra generalforsamling i ”Forældreforeningen for børn med dyspraksi”

(Forkortet)

Til stede: I alt 9 medlemmer (husstande), inkl. 4 fra bestyrelsen. Sted: Farum.

Dato: 07-10-2006, kl. 11.00-15.00, Referent: Carsten Vanting (CV)

 

Følgende dagsorden blev behandlet:

 

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab samt budget forelægges til godkendelse

PAUSE

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

 

Ad 1)

Marit Hvithamar (MH) godkendt som dirigent.

 

Ad 2)

Bestyrelsen havde valgt at beretning blev fremlagt af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

De udvalgte aktiviteter der er beskrevet afspejler de vigtigste aktiviteter gennem året.

 

Formanden (PH) omtalte de 2 kurser der er blevet afholdt i løbet af året.

Et kursus omkring ”Praxis-materialet” blev afholdt i Roskilde i januar 2006 med 2 svenske foredragsholdere. Der var stor tilslutning fra både forældre og fagfolk.

Der er desuden blevet afholdt et kursus mere specifikt omkring Dyspraksi. Der var tillige her stor tilslutning.

Fremadrettet er der en forventning om færre kurser i foreningens regi. Der er også ske en generel stigning i udbudte kurser uden for foreningen, og som følge heraf anses det mindre vigtigt at foreningen påtager sig denne rolle (som kursusarrangør).

 

PH omtalte tillige de familieaftener som har været en generel præsentation for primært nye medlemmer af foreningen.

 

CV omtalte de 2 familiearrangementer (i april og juni) som har været arrangeret. 13 familier deltog i april og 6 familier i juni. Dette er set som en af de væsentlige aktiviteter i/formål for foreningen og det er håbet fremadrettet at der vil blive afholdt flere arrangementer af denne type samt måske også af mere ”uformel” karakter i mindre grupper. Så flere medlemmer på den ene eller anden måde har mulighed for at gøre brug af foreningens netværk af forældre.

 

CV omtalte det store arbejde der har været gjort gennem året vedrørende hjemmesiden (www.dyspraksi.dk). Især PH har gjort et stort arbejde for at få hjemmesiden lavet. Der er ca. 40-45 personer på hjemmesiden pr. dag. Der har over året været en stigende interesse for forældre og fagfolk. I løbet af året blev der lavet en opdateret version, med større opsplitning i det faglige og det mere forældreorienteret.   

 

MH omtalte foreningens pjece omkring dyspraksi som blev lavet i januar. Der har været god tilbagemelding fra forældre og fagfolk på pjecen. Der er planer om en opdatering af pjecen i 2007. Foreningen har ikke rigtig haft midler til at få distribueret pjecen ud til fagfolk (PPR’er, læger, talepædagoger mv.)

Derudover har der være lavet en ”Flyer”, hvor foreningen har forsøgt at få PPR’er i Danmark til at købe (til kostpris) nogle af disse pjecer for den vej rundt at få gang i distributionen af pjecen. Der har desværre ikke været nok forespørgsler til at det kunne betale sig at få pjecerne trykt.

 

MH omtalte foreningens arbejde for at få Nuffield (originale engelske øvelsesmateriale der danner grundlag for Praxis-materialet) oversat/bearbejdet dette til dansk. Der er sket nogle fremskridt, men stadigvæk en del arbejde forud. Der har været etableret samarbejde med logopæd-studerende og andre fagfolk for at løfte denne opgave. Specielt en dansk udgave af det fonetiske alfabet vil kunne gøre stor gavn. Vi har etableret et ”formelt” samarbejde med organisationen omkring Nuffield, bl.a. om at vi ikke har været nødt til at betale startomkostninger for brugen af deres materiale. Der vil dog nok være nødvendigt fremadrettet at fagfolk omkring denne oversættelse/bearbejdning vil blive betalt for deres arbejde.

 

MH nævnte desuden en undersøgelse fra en dansk studerende i Lund, Sverige omkring brugen af Praxis hos talepædagoger. Undersøgelsen ligger på hjemmesiden. MH nævnte desuden lidt omkring foreningens generelle samarbejde med forskellige institutioner.

Det blev foreslået at bestyrelsen skulle prøve at se på muligheden for et mere formelt Nordisk/”world-wide” samarbejde med andre landes ”forældre-dyspraksiforeninger”.

 

MH omtalte tillige at foreningen har forsøgt at give et bidrag til diskussionen i medierne omkring regerings forsalg til tidligere testning af børns sprog. Vi var desværre for sent ude til at kunne komme med indlæg til debatten. Politiken overvejer dog at køre en artikelserie senere omkring børns sprog, hvor vi som forening evt. vil få mulighed for at deltage/blive interviewet.

 

Det blev desuden nævnt at et medlem, som privatperson har haft kontaktet ”Lægens bord” (DR program)+ et forældre magasin for evt. kunne tage dyspraksi op som emne. Indtil videre desværre uden held.

 

Birgitte Heller (kassere) BAH beskrev medlemsstatus; Vi er nu 38 menige medlemmer. 20 støttemedlemmer sammenlignet med de oprindelige 7 medlemmer ved stiftelsen. 

Der er et mål om 250 medlemmer, som er minimumsgrænsen for at kunne ansøge om lotto/tipsmidler.

 

Et medlem bemærkede at hun vil undersøge muligheden for at få John Østergaard (Læge der diagnosticerer dyspraksi-børn i Århus) til at evt. henvise flere medlemmer til vores forening.

 

Der var desuden en generel diskussion omkring diagnosticering og det meget begrænset antal af læger indenfor dette område (formentlig kun Sven Prytz og John Østergaard?!).

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad 3)

Regnskab og budget blev fremlagt.

 

Regnskabet godkendt enstemmigt. Dog en bemærkning om at regnskabsåret ikke følger den i vedtægterne defineret periode (31/12 vs. 31/8). Er noteret og vil blive behandlet under indkomne forslag.

 

 

Ad 4)

Indkomne forslag:

 

Der blev fremlagt 4 vedtægtsændringer af bestyrelsen.

 

1)      §1, stk. 1; Tilføjelse til foreningens navn: ”Forældreforeningen for børn med dyspraksi (Dyspraksi)”, hvor tilføjelsen er skrevet i kursiv.

2)       §1, stk. 3; Sletning til foreningens formål: ”Opbygge et netværk til brug for børn, disses forældre, hvor børnene er diagnosticeret eller under diagnosticering for oral, verbal eller motorisk dyspraksi”, hvor sletningen er skrevet i kursiv og gennemstreget.

3)      §3, stk. 2; Tilføjelse af navnet på foreningens hjemmeside: ”Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i oktober måned og indvarsles ved almindeligt brev eller via foreningens hjemmeside: ”www.dyspraksi.dk(1 Pt. under udarbejdelse) senest 30 dage før.”, hvor tilføjelse er skrevet i kursiv og sletning af fodnote er gennemstreget og skrevet i kursiv.

4)      §6, stk. 1; Foreningens regnskabsår ændres til: ”1. september til 31. august”

 

 

Disse forslag blev godkendt af alle 9 tilstedeværende medlemmer. Dette er dog ikke nok til at godkende forslagene, da dette kræver 2/3-del af alle stemmeberettiget medlemmers godkendelse (iht. vedtægterne §7).

 

Der vil derfor blive indkaldt til ny generalforsamling efter tidligst 5 uger, hvor det kræver 2/3-del af de tilstedeværende medlemmers godkendelse af disse ændringer

Bestyrelsen fremlagde derudover et forslag om at foreningen aktivitet deltager i forskningsprojekter og muligheden for brug af foreningens medlemmer, hvis ønske om dette.

Forslag: ”Begrundelse: I forlængelse af at der opnås større opmærksomhed om dyspraksi i Danmark inden for forskningsmiljøerne vil der naturligt blive igangsat forskningsprojekter, hvor foreningen vil blive spurgt om aktiv medvirken i form af viden og formidling af kontakt til foreningens medlemmer.

Jeg (MH) vil gerne foreslå, at vi på generalforsamlingen diskuterer, hvorvidt og i hvilket omfang foreningen er interesseret i at deltage i dette arbejde og hvorvidt vi vil formidle kontakt til foreningens medlemmer, så interesserede medlemmer kan indgå som respondenter i forskning.”

Følgende blev godkendt af generalforsamlingen.

Forespørgsler omkring sådan forskningsprojekter skal formidles gennem foreningen bestyrelsen, som derefter tager kontakt til evt. relevante medlemmer.

Det blev bemærket at hvis medlemmerne deltog i sådan forskningsprojekter at der naturligt ville være et ønske om tilbagemelding på undersøgelsens resultater. Dette påhviler dog ikke bestyrelsen, men er op til de enkelte medlemmer at påpege overfor kontaktpersonen i disse forskningsprojekter.

Derudover blev det understreget at det selvfølgelig er vigtigt at medlemsinformationer/lister holdes ’hemmelig’ for eksterne (altså ikke kan udleveres til nogen forskningsprojekter eller nogle andre interessenter).

 

 

Ad 5)

Forslag om at fastholde kontingentet på nuværende 250,- (medlemmer) og 100,- (støttemedlemmer). Enstemmigt godkendt.

Undersøger desuden muligheden for at få tilkoblet betaling via betalingsservice.

 

Ad 6)

Valg til bestyrelsen.

Alle på valg.

Birthe Kaspersen har meddelt bestyrelsen at hun ønskede valg til bestyrelsen.

Jens Brenner Larsen ønsker valg fra suppleant til menigt bestyrelsesmedlem.

 

Bo Strøm ønsker valg som suppleant.

 

Følgende blev enstemmigt valgt.

Pernille Holtze (menigt bestyrelsesmedlem)

Marit Hvithamar (menigt bestyrelsesmedlem)

Birgitte Aabech Heller (menigt bestyrelsesmedlem)

Carsten Vanting (menigt bestyrelsesmedlem)

Jens Brenner Larsen (menigt bestyrelsesmedlem)

Bo Strøm (1. suppleant)

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved næste bestyrelsesmøde.

 

Det blev desuden besluttet at:

- Rie Hedenborg bliver kontaktperson og familiearrangement-organisator.

- Birgitte Berg bliver kontaktperson i Jylland

 

Ad 7)

Valg af revisor:

Brian Kjellerup.

 

Revisor blev enstemmigt valgt.

 

Ad 8)

Eventuelt:

 

Julearrangement

Rie ønsker at være (med)arrangør på et julearrangement.

Rie finder dato, som lægges ud på hjemmesiden.

 

-------------------

Næste (9.) bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag den 18. oktober, kl. 19.00 på Frederiksberg Allé 96, st. th., 1820 Frederiksberg C. (hos CV)

 

Yderligere information