Dette site bruger cookies

2005 

Referat fra stiftende generalforsamling af ”Forældreforeningen for børn med dyspraksi”

Til stede: 7 husstande. Sted: Frederiksberg, Dato: 27-10-2005, kl. 19.00. Referent: Carsten Vanting

 

Følgende dagsorden blev behandlet:

1)   Kort introduktion

2)      Gennemgang og godkendelse af vedtægter

3)      Stiftelse af forening og fastsættelse af kontingent

4)      Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor

5)      Konkret aktiviteter

6)      Eventuelt

7)      Konstituering af bestyrelse

 

Ad 1) Der var kort introduktion og diskussion samt baggrunden for og begrundelse af oprettelse af forening.

 

Ad 2) Vedtægterne blev gennemgået kronologisk og tilrettet og vedtaget løbende. Væsentligste diskussionspunkter var det konkrete formål og konkretisering af potentielle medlemmer. Det endte med at formålet blev yderligere konkretiseret og at medlemmer kan blive:

 

1)      børn og forældre med diagnose eller under diagnosticering for oral, verbal eller motorisk dyspraksi (ordinære medlemmer)

2)      Ikke stemmeberettiget eller til bestyrelsen valgbare støttemedlemmer

 

Samt tilknyttede personer bestående af et fagligt ekspertpanel (ikke-medlemmer).

 

Jf. godkendte vedtægter for yderligere detaljer. 

 

Ad 3) Foreningen blev stiftet på baggrund af de godkendte vedtægter med enstemmighed[1].

 

Følgende kontingent blev godkendt:

1)      Ordinære medlemmer: 250,- årligt forud.

2)      Støttemedlemmer: 100,- årligt forud.

 

Det blev godkendt med enstemmighed.

 

Det blev konkretiseret at et medlem er lig med en husstand.

 

Ad 4) Følgende blev valgt enstemmigt:

 

Bestyrelsesmedlemmer:

-          Pernille Holtze

-          Marit Hvithamar

-          Birgitte Aabech Heller

-          Carsten Vanting

 

Suppleanter:

-          Jens Brenner Larsen (1. suppl.)

-          Lena Lynggaard (2. suppl.)

-          Susanne Hedegaard (3. suppl.)

 

Revisor:

-          Jane Dannesøe

 

Ad 5) Følgende aktiviteter blev specifikt fundet relevante, som noget der skulle arbejdes på at få lavet/implementeret på kort/mellem/lang sigt (i uprioriteret rækkefølge):

 

-          Finde dag hvor forældre og børn kan mødes til social sammenkomst

-          Udarbejdelse af brochure om dyspraksi og foreningen (samt evt. også ”A/V præsentations-materiale”)

-          Endelig udarbejdelse af hjemmeside

-          Oversættelse af Praxis-materiale til dansk

-          Implementering af konkret Praxis i undervisningen tilrettet det enkelte dyspraksi-barns behov

-          Oprettelse af offentlig videnscenter

-          Kurser

 

Ad 6) Der blev aftalt at udsendelse af referat og vedtægtsdokument fra dirigenten skulle ske inden 31-10-2005 til de 9 tilstedeværende (7 husstande) for endelig kommentering og godkendelse.

Derefter snarest muligt kommentarer tilbage for evt. tilretning, og udsendelse til relevante forældregruppe jf. nuværende mail-distributionsliste.

 

Intet yderligere.

 

Ad 7) Bestyrelsen blev konstitueret således:

 

-          Formand: Pernille Holtze

-          Næstformand: Marit Hvithamar

-          Kasserer: Birgitte Aabech Heller

-          Sekretær: Carsten Vanting

 

Første bestyrelsesmøde blev fastsat til torsdag den 10 november, kl. 19.30 på Frederiksberg Allé 96, st. th., 1820 Frederiksberg C.[1] Under forudsætning af endelig formulering i efterfølgende tilsendte vedtægtsdokument er lig med det vedtagne.

 

Yderligere information