Dette site bruger cookies

Vedtægter for ”Forældreforeningen for børn med dyspraksi”

 

 

§1 Foreningens navn, hjemsted og formål.

Stk. 1 Foreningens navn er ”Forældreforeningen for børn med dyspraksi (Dyspraksiforeningen)”.

 

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Danmark

 

Stk. 3 Foreningens formål er at: ”Opbygge et netværk til brug for børn, disses forældre, hvor børnene er diagnosticeret eller er under diagnosticering for dyspraksi.

 

Derudover vil foreningen arbejde for:

- disse børns vilkår, at

- udbrede kendskabet til dyspraksi, samt at

- bidrage til sikring af behandling og undervisningsmuligheder for børn med dyspraksi

 

overfor relevante personer, grupper eller myndigheder”.

 

 

§2 Medlemmer

Stk.1 Et medlem er lig med en husstand.

 

Stk. 2 En hvert medlem, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

 

Stk. 3 Derudover kan andre optages som støttemedlemmer, dog uden stemmeret og uden mulighed for valg til bestyrelsen.

 

Stk. 4 Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

 

Stk. 5 En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

 

 

§3 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i oktober måned og indvarsles ved almindeligt brev eller via foreningens hjemmeside: ”www.dyspraksi.dk” senest 30 dage før.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab samt budget forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

 

Stk. 3 Forslag til behandling under dagsordenen skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af minimum ¼-del af medlemmerne med 14 dages varsel. Begæringen skal ske skriftligt og med en angivet dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

 

Stk. 5 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

 

Stk. 6 Ingen kan have fuldmagt på generalforsamlingen for mere end ét medlem udover ens eget. Dog kan et ubegrænset antal medlemmer give deres fuldmagt til bestyrelsen, såfremt det er meddelt skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 7 Over det på generalforsamlingen passerede skrives beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten.

 

 

§4 Ledelse

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 4 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen. Derudover vælges minimum 2 suppleanter. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.

 

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

 

Stk. 4 Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

 

Stk. 5 Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 

Stk. 6 Bestyrelsen sammensætter et fagligt relevant ekspertpanel. Anvendelse af panelet kan ændre karakter som foreningen udvikler sig. Dette kræver ikke en vedtægtsændring.

 

 

§5 Hæftelse

Stk. 1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

 

§6 Regnskabsår

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er fra 1. september til 31. august. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

 

Stk. 2 Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

 

Stk. 3 Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor samt alle bestyrelsesmedlemmernes underskrift.

 

 

§7 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Stk. 1 Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

 

Stk. 2 Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

 

Stk. 3 Ovenstående §7, stk. 1+2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

 

Stk. 4 Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

 

 

Version 2 (15-01-2007)

 

Yderligere information