Dette site bruger cookies

 

Hvor og hvordan får jeg støtte til mit barn?

 

Det kan være rigtig svært at finde ud af, hvor man kan få undersøgt barnet, hvor man får henvisninger, at få oplysning om hvilke ydelser man kan få og dernæst rent faktisk at få disse ydelser osv. Det kan være frustrerende, at der ikke er nogen, der påtager sig det overordnede ansvar for, hvad der skal ske for dit barn. Oftest må vi som forældre selv påtage os den koordinerende rolle, selv undersøge hvordan vi får hjælp osv.

 

Dette notat hjælper forhåbentlig noget af vejen.

 

Når man har et barn med særlige behov, har man krav til gratis undersøgelser, rådgivning og nødvendig hjælp og behandling fra det offentlige, som enten er sundhedsvæsnet eller kommunens skole- eller socialforvaltning og/eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR. Det får børn med dyspraksi og deres familier desværre ofte ikke.

Det kan være relevant med undersøgelser/udredning samt hjælp i form af behandling af fx neurolog, oralmotorisk team, talepædagog, ergo- og/eller fysioterapeut, støttepædagog i børnehaven og fx støttelærer el. lign. i skolen eller tilbud om specialtilbud, såsom fx sproggruppe i børnehave, taleklasse, specialskole.

Derudover er der mulighed for økonomisk kompensation i form af tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler og dækning af de merudgifter man har, fx til kurser.

Man har principielt krav på den samme hjælp, uansét om barnet har fået en diagnose eller ej, men erfaringsmæssigt er det svært/umuligt at få tilstrækkelig hjælp uden en diagnose.

 

De fleste af de afgørelser der træffes i forhold til børn med dyspraksi er skønsmæssige og skal træffes ud fra komplicerede regelsæt. Mangel på penge og/eller mangel på viden dels om dyspraksi, dels om reglerne bevirker, at de afgørelser der træffes langt fra altid lovlige. Det kan i sådanne tilfælde betale sig at klage.

 

Et problem flere forældre til børn med dyspraksi løber ind i, er at kommunen i visse tilfælde skønner at barnet ikke har en ”betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.” Får I afslag på noget med denne begrundelse, bør I klage, da det kan betyde, at kommunen ikke ved nok om hvad dyspraksi er.

 

UNDERSØGELSER:

 • Forundersøgelser og henvisninger: Der kan være steder i dit lokalområde med tværfagligt personale, der kan lave forundersøgelser og henvise til de rette. Fx er der øst for Storebælt ’Børneklinikken’, som dog kun tager sig af børn fra 0-6 år. http://www.boernekliniken.dk/
 • Udredning: afhængig af barnets vanskeligheder kan det være relevant at få lavet udredning (dvs. grundige undersøgelser) af en eller flere af disse: øre,-næse,- halslæge, talepædagog, foniater med særlig viden, neurolog/børnelæge/neuropædiater, fysioterapeut, ergoterapeut, ortopæd. Afslag på henvisninger eller undersøgelser bør man kræve at få på skrift og dernæst henvende sig til DUKH, se herunder, for at få hjælp til at klage – reglerne er ganske komplicerede.

Barnet har verbal og/eller oral dyspraksi – og evt. også generel dyspraksi:

Nogle kommuner har et oralmotorisk team, som udreder barnet helt eller delvist.

I Kbh er der fx en talepædagog, specialtandlæge, ergoterapeut samt tilknyttet bl.a.

neuropædiater og foniater. De vejleder og superviserer også. Målgruppen er børn med

oralmotoriske vanskeligheder. Link til Graversens notat til PPR

Barnet har generel dyspraksi, men ingen talevanskeligheder:

Da de næsten alle foreningens børn har den verbale/orale dyspraksi – er det via den

diagnose barnet udredes. Vi har derfor stort set ingen viden om, hvordan man bærer  sig ad med at få udredt et barn med generel dyspraksi - også kaldet sansemotorisk, 

sensorisk eller sanseintegratorisk dysfunktion. De diagnosticeres muligvis ikke eller

meget sent, selvom de også har behov for udredning.

 

Vær opmærksom på, at mange fagfolk intet ved om dyspraksi, hverken den verbale,

oralmotoriske eller generelle. Eller deres viden er forældet eller utilstrækkelig.

 

VISO kan i visse tilfælde på kommunens anmodning udrede barnet, se link herunder.


RÅDGIVNING og bevilling af ydelser mv:

 • Se herunder om steder hvor du kan få uvildig rådgivning via nettet ol.

 

BEHANDLING o.l.:

 • Specialpædagogisk bistand, dvs. støttepædagog og talepædagog:
  • PPR skal give børn med særlige behov specialpædagogisk bistand, både børnehavebørn og skolebørn. Dette fremgår bl.a. af Folkeskolelovens § 20, stk. 2. De kan dog i visse tilfælde iht. § 21 henvise barnet til et regionalt tilbud.
  • Nogle steder i landet benyttes behandling på steder som benævnes ’kommunikationscenter’, ’tale- og høreinstitut’ og lign.
 • Psykologhjælp kan fås gratis af PPR eller eller socialforvaltningens psykolog/er.
 • Træning af motorik, behandling af sanseforstyrrelser mv af fysioterapeut og/eller ergoterapeut. Nogle steder kan man  få det gratis af kommunen/regionen/i specialbørnehave el. lign., fordi der er ansat terapeuter til både at udrede og behandle barnet. Men i rigtig mange kommuner kan man ikke få behandling, fordi der ikke er ansat terapeuter til det. Man må i stedet søge sin sagsbehandler om at få det betalt, og vi anbefaler, at man i ansøgningen henviser til samtlige de paragraffer, det kunne tænkes at blive bevilget efter: servicelovens § 11, stk. 3, § 52, stk. 3, § 85 og 86, stk. 2. Giver kommunen afslag på det, kan du iht. forvaltningsloven § 24 kræve, at de skriftligt begrunder hvorfor det ikke kan gives i forhold til hver enkelt paragraf.

 

UDGIFTER:

Og:  http://www.handicap.dk/dokumenter/rapporter-notater/hvad_er_merudgifter

 • Er det ikke hjælpemiddel eller merudgift kan man i stedet prøve at søge det (fx træningsmateriale eller vejledning af en talepædagog med viden om træning af børn med dyspraksi) iht. serviceloven§ 11, stk. 3, § 52, stk. 3, § 85 og 86, stk. 2.
 • Indtægtstab: tabt arbejdsfortjeneste kan bevilges iht. servicelovens § 42. Vores medlemmer har typisk fået mellem 5 og 15 timer pr. uge.
 • Skole: specialskole/klasse kan PPR henvise til. Skal barnet i almindelig skole, kan skolen søge om en støttelærer. Der kan klages til Klagenævnet for specialundervisning: http://www.klagenaevnet.dk/

Se reglerne om støtte i skolen på: http://www.bufnet.kk.dk/BUFnet/It%20og%20medier/Specialundervisning/Hj%C3%A6lpemidler%20generelt.aspx

 

Du har ret til:

·        at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, hvis du beder om det - herunder henvisning til de regler afgørelsen er truffet efter og klagevejledning, hvis der er klageret.

·        at få skriftlig orientering i visse tilfælde: fx har kommunen i forhold til bevilling af støtte- og talepædagogisk bistand pligt til at vurdere hvert enkelt barns behov og  i bkg. nr. 356 står i § 5, stk. 4: Forældrene skal skriftligt orienteres om alle indstillinger og beslutninger om iværksættelse af specialpædagogisk bistand.

 • at klage. Man har en egentlig klageret over kommunale afgørelser, hvis det er fastsat i den lov eller bekendtgørelse afgørelsen er truffet efter. På visse områder er der ikke givet en sådan klageret. I disse tilfælde kan man dog klage til kommunaltilsynet, en evt. lokal ombudsmand som visse kommuner (bl.a. Kbh) har eller Folketingets Ombudsmand. Eller ganske enkelt bede kommunen om, at se på afgørelsen igen (remonstration). Det er en god ide først at få hjælp til at formulere klagen, og råd om hvortil den kan sendes. Det kan fås hos www.dukh.dk – se herunder

 

    

Hvor kan du finde reglerne eller få hjælp til at klage mv.

 

 

 

Link til KLAGEINSTANSERne:

 

Klagenævnet for vidtgående specialundervisning: http://www.klagenaevnet.dk/

Det Sociale Nævn: http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=829

Ankestyrelsen: http://www.ast.dk/artikler/default.asp?page=339

Kommunaltilsynet: http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=1207

Folketingets Ombudsmand: http://www.ombudsmanden.dk/om_at_klage/

 

 

 

 

 

 

 

 

Link til reglerne:

Først nævnes kaldenavnet hvis der er et, så linket og retskildens formelle navn og til sidst link til en evt. vejledning.

Bekendtgørelse forkortes bkg. Vejledning forkortes vejl.

 

OBS. Der kan være andre regler som er relevante for dig end de her nævnte.

Da foreningen ikke kan opdatere løbende, kan nogle regler være ændret. Er reglen forældet, vil det fremgå af retsinformations hjemmeside. Dette notat er senest opdateret juli 2008

 

OM KOMMUNENS MULIGHED FOR AT FÅ VIDEN OM FX DYSPRAKSI

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20535

Bkg om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO, nr. 161 af 10/03/2006

 

OM HVAD MAN KAN FÅ BETALT

Serviceloven:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20938

Bkg af lov om social service, nr. 1117 af 26/09/2007

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20907

Bkg om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven, nr. 987 af 06/08/2007 – bl.a. indlæg og særligt fodtøj

Vejledning findes i skrivelse nr. 9821 af 21/08/2007

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20932

 

OM RET TIL SAMMENHÆNGENDE INDSATS, BEHANDLING MV.

Lovbkg af sundhedsloven nr. 95 af 07/02/2008, se § 1 samt 118-126:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114054

 

Bkg om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, nr. 1183 af 28/11/2006

samt RTL nr. 15082 af 31/12/1995 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge

 

Bkg om tilskud til behandling hos fysioterapeut i praksissektoren, nr. 1079 af 02/11/2006, § 8. Vejledningen til denne: http://www.sst.dk/upload/planlaegning_og_behandling/primaer_sundhedssektor/vejlvederlagsfrifysioterapi_4jul08.pdf

 

Lov om ændring af sundhedsloven…osv. Vedr. udvidet behandlingsret for ..bl.a. kommunal fysioterapi, LOV nr 539 af 17/06/2008 Fra lovbemærkn.: Det foreslås at flytte myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til kommunerne, for at skabe en sammenhængende og effektiv opgaveløsning.

 

OM SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND, fx tale-/støttepædagog, specialundervisning mv

Folkeskoleloven:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25528

Bkg af lov om folkeskolen, nr. 1049 af 28/08/2007

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25073

Bkg om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, nr. 356 af 24/04/2006

Vejl. nr. 9171 af 13/05/2008: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117135

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25013

Bkg om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, nr. 1373 af 15/12/2005 (til skolebørn)

Vejl. til denne: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114197

 

 

OM HVORDAN DET OFFENTLIGE SKAL BEHANDLE JER

Forvaltningsloven

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105127

Bkg af forvaltningsloven, nr. 1365 af 07/12/2007

 

Retssikkerhedsloven:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20928ER

Bkg af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, nr. 1047 af 27/08/2007

Retssikkerhedsbekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20897

Bkg om retssikkerhed og administration på det sociale område, nr. 768 af 27/06/2007

 

Her kan læses nogle gamle retningslinier for PPR: http://pub.uvm.dk/2001/ppr/5.htm

 

Funktionsevnebekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s21=funktionsevnebekendtg%c3%b8relsen&s22=%7c10%7c

Bkg om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser, nr. 623 af 15/06/2006

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20563

Bkg om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge, nr. 614 af 15/06/2006

 

NYE REGLER PR. 1. JULI 2008

Regeringen har lavet nye regler, som har virkning fra 1. juli 2008, og som nogle af foreningens medlemmer muligvis kan få glæde af. Der er mulighed for at forældre kan træne barnet i hjemmet med støtte i form af betalte træningsredskaber, kurser, hjælpere, fx specialpædagogisk undervisning og bistand i hjemmet.

Reglerne sigter på børn, der pga betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Det er uvist om børn med dyspraksi er del af målgruppen

 

 

Hjemmesider med relevans for den specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen:

Undervisningsministeriet: http://www.uvm.dk

Velfærdsministeriet: http://www.social.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: http://www.sum.dk

KVIS programmet: http://www.kvis.org – om kvalitet i specialundervisningen

Specialundervisning i Norden: http://www.nordspes.org

Specialundervisning i EU: http://www.european-agency.org

Tilgængelighed: http://www.tilgaengelighed.emu.dk/

- Servicestyrelsen: http://www.servicestyrelsen.dk - hvor du bl.a. kan læse om

  Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn(KIFA)’ og VISO

 

 

 

 

 

Fra vejledning til serviceloven:

Rådgivning, undersøgelse og behandling efter servicelovens § 11, stk. 3

40. Kommunen har efter servicelovens § 11, stk. 3, en forpligtelse til at yde gratis rådgivning til børn og unge med adfærdsmæssige problemer eller med fysiske og psykiske handicaps og deres familier. Rådgivningen rækker ud over den »familieorienterede rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien«, jf. servicelovens § 11, stk.1, men angår på den anden side ikke problemer, der er så store, at der skal sættes foranstaltninger i værk efter servicelovens kapitel 11.

Udover rådgivningen har kommunen desuden efter bestemmelsen en forpligtelse til at tilbyde undersøgelse og behandling. Den behandling, der kan være tale om efter bestemmelsen, kan fx være psykologsamtaler, fysio- eller ergoterapeutisk behandling. Der kan blandt andet ydes genoptræning til børn og unge, hvis genoptræningen ikke kan ydes efter anden lovgivning.

Kommunens forpligtelse efter servicelovens § 11, stk. 3, er et supplement til kommunen forpligtelse til at foretage en undersøgelse efter servicelovens § 50 og til at tilbyde behandling af barnets eller den unges problemer efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3. Det betyder, at hvis kommunen vurderer, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, så skal der gennemføres en undersøgelse efter servicelovens § 50, og evt. iværksættes foranstaltninger efter servicelovens § 52.

Undersøgelsen kan foretages efter § 11, stk. 3, hvis barnets eller den unges problemer ikke er så store, at betingelserne for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11 er opfyldt, eller hvis den hjælp, der er behov for, er hjælp efter bestemmelserne om tilbud til børn og unge med handicap, jf. kapitlerne 5-8 i denne vejledning.

Målgruppen for rådgivning, undersøgelse og behandling efter § 11, stk. 3, er derfor de børn, unge og familier, der har sociale og adfærdsmæssige problemer, der ikke er så store endnu, at der bliver tale om foranstaltninger efter lovens kapitel 11, samt børn og unge med handicap, som ikke har behov for foranstaltninger men for andre former for støtte. Der kan fx være tale om børn med handicap, der skal have dækket merudgifter, hvor der i den forbindelse er behov for en vurdering af behovet eller børn med mindre adfærdsmæssige vanskeligheder, fx på grund af et konkret traume, der kan håndteres ved nogle få psykologsamtaler.

Formålet med rådgivning, undersøgelse og behandling efter § 11, stk. 3 er således dels at afhjælpe de problemer, der allerede eksisterer, og som i nogle tilfælde kan have forbigående karakter, fordi de fx er opstået i forbindelse med en ulykke dels at forebygge, at problemerne vokse sig større, så der senere bliver behov for at tage mere alvorlige foranstaltninger i anvendelse.Velfærdsministeriets pjece til familier med handicappede børn
http://www.social.dk/media/SM/Handicap/Boern_med_handicap_2007.htDette er velfærdsministeriet side om handicappedes rettigheder:
http://www.social.dk/ministeriets_omraader/handicap.html


Dette er en pjece der vedrører ny lovgivning - muligvis vil man kunne få betalt nogle ting ifht. den træning, forældre selv udfører i hjemmet af børn med dyspraksi.
Og få betalt udgifter, herunder træningsmateriale/ting og en der kan supervisere og vejlede i hjemmet!
http://www.servicestyrelsen.dk/wm141191

Udredning, visitation og hjemmetræning
- Ny håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne


Den 1. oktober 2008 trådte et nyt regelsæt i kraft vedrørende børn og unge under 18 år, der har betydelig og varigt nedsat funktionsevne og særligt behov for hjælp og støtte efter Servicelovens § 32.


Håndbogen henvender sig til ledere, sagsbehandlere og andre fagpersoner. Den beskriver lovgivningen på området og giver eksempler på, hvordan processen med udredning og visitation kan tilrettelægges og udføres. Bogen giver desuden vejledning i dokumentation af hjemmetræningen.


Håndbogen kan bruges som inspiration og som opslagsværk - vi håber, at den vil være en hjælp ved implementeringen af det nye regelsæt.
Yderligere information